Kontakt Contact

ATEX je v první řadě zkratka za "ATmosphères EXplosibles". ATEX je zároveň také zkrácené označení pro evropskou směrnici 2014/34/EC pro uvádění elektrických a mechanických zařízení, součástí a ochranných systémů s ochranou proti výbuchu na trh. Vstoupila v platnost již 1. července 2003 a platí od té doby pro všechna nová zařízení a ochranné systémy.

Směrnice 2014/34/EC platí pro výrobce produktů, které se používají v prostředí s nebezpečím výbuchu. Za dodržování této směrnice u svých produktů tak nese výhradní odpovědnost výrobce. Směrnice ATEX se týká všech elektrických a mechanických zařízení a ochranných systémů, které se nacházejí v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

K tomu patří dále také řídicí, kontrolní a regulační zařízení, která se sice nacházejí mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale která zajišťují spolehlivé fungování zařízení a bezpečnostních systémů pro ochranu proti výbuchu. 

Zařízení a ochranné systémy, které spadají pod směrnici 2014/34/EC, smějí být uvedeny na trh, pouze pokud jsou opatřeny označením CE, je k nim přiloženo ES prohlášení o shodě potvrzující, že jsou splněny základní zdravotní a bezpečnostní požadavky, a pokud byly dodrženy postupy posuzování shody. Dále k nim musí být přiložen návod k obsluze. 

Uvedení na trh znamená: zpřístupnění produktů za poplatek nebo i bezplatně poprvé na trhu v EU za účelem prodeje a/nebo používání v EU. 

Směrnice ATEX reguluje ochranu proti výchozu v oblasti hornictví i průmyslu a platí pro produkty (produkty = zařízení a ochranné systémy, pro bezpečnostní, kontrolní a regulační zařízení i pro součásti, které jsou v zařízeních a ochranných systémech nainstalované) používané v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dále tato směrnice na základě článku 95 smlouvy ES stanoví harmonizované požadavky a postupy k doložení jejich splnění. V závislosti na rizikovém prostředí, v němž se produkt používá, vypadají požadavky a postupy k doložení jejich splnění (postupy posuzování shody) různě. 

ATEX 137 – ochrana zdraví a bezpečnost práce

Vedle bezpečnostní směrnice ATEX 2014/34/EC schválila Evropská komise doplňující směrnici (ATEX 137) za účelem zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, kteří by mohli být ohroženi výbušným prostředím. Směrnice ATEX 137 zahrnuje:

  • stanovení minimálních požadavků za účelem zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců,
  • rozdělení prostředí do zón, v nichž může hrozit nebezpečí výbuchu,
  • výstražnou značku pro vyznačení oblastí, v nichž může hrozit nebezpečí výbuchu.

Souvislost mezi ATEX 137 a ATEX 95 (1)

Směrnice 2014/34/EC (ATEX 95) definuje specifikace pro vybavení a používání elektrických a neelektrických zařízení ve výbušném prostředí. V klasifikačním schématu jsou stanoveny podstatné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro zařízení. Požadavky obou směrnic na výrobce a provozovatele zařízení jsou uvedeny v následující tabulce.

Tři kategorie, do nichž jsou zařízení rozdělena podle ATEX 95 skupiny II, odpovídají třem zónám podle ATEX 137. To znamená, že například v zóně 2 nebo 22, v níž se výbušné prostředí za normálního provozu nevyskytuje nebo se vyskytuje jen zřídka, se smějí používat zařízení minimálně kategorie 3, která za normálního provozu nepředstavují nebezpečí vznícení.

Požadavky ze směrnic ATEX na výrobce a uživatele (1)

Essential requirements for manufacturers "ATEX 95" - 2014/34/EC Essential requirements for users "ATEX 137"
Definition of the area for use of equipment, specifications of Equipment Group II / Category Definition of zones in an installation selection of appropriate equipment
Category 1: Zone 0/20
Category 2: Zone 1/21
Category 3: Zone 2/22
The equipment must conform to the essential safety and health requirements or the relevant standard Compliance with the relevant requirements concerning installation, putting into service and maintenance
Performance of a risk/ignition source analysis for the equipment in question Performance of a hazard analysis for the operating area need for coordination
Issue of an Attestation of Conformity Issue of an Explosion Protection Document
Appropriate quality assurance Regular updating

(1) Odkaz na zdroje

S laskavým svolením firmy INBUREX Consulting,
Gesellschaft für Explosionsschutz und Anlagensicherheit mbH, 59067 Hamm, Německo
Autoři: Richard L. Rogers, Bernd Broeckmann, Rolf Frick, Hamm, Nigel Maddison, Glossop
Dokument: "Dokument ochraně proti výbuchu podle ATEX 137" (S. 5/6)