Kontakt Contact

Rozdělení prostředí

Ve smyslu směrnice 2014/34/EC je prostředí s nebezpečím výbuchu takové prostředí, které se může stát výbušným v důsledku místních a/nebo provozních podmínek. Výbušné prostředí je definováno jako směs hořlavých látek v podobě plynů, par, mlhy nebo prachu se vzduchem při atmosférických podmínkách, ve kterém se po vznícení rozšíří hoření do celé nespálené směsi. 

Směrnice ATEX 137 reguluje rozdělení zařízení, v nichž se výbušné prostředí může vyskytnout, do individuálních zón ohrožení. Směrnice ATEX 95 naproti tomu obsahuje rozdělení zařízení do skupin a kategorií. Z této kombinace vyplývá, které skupiny a kategorie zařízení se smějí používat ve které zóně. Rozdělení oblastí je založeno na četnosti a délce výskytu výbušného prostředí a zahrnuje plyn, páru nebo mlhu stejně jako třízónový systém pro prach (viz tabulka).

Zone Grad der Gefährdung
Zone 0 Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
Zone 1 Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre als Mischung brennbarer Stoffe in Form von Gas, Dampf oder Nebel mit Luft bei Normalbetrieb gelegentlich auftritt.
Zone 2 Bereich, in dem im Normalbetrieb nicht oder nur kurzfristig damit zu rechnen ist, dass explosionsfähige Atmosphäre als Mischung brennbarer Stoffe in Form von Gas, Dampf oder Nebel mit Luft auftritt.
Zone 20 Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft ständig oder langzeitig oder häufig vorhanden ist.
Zone 21 Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft bei Normalbetrieb nur gelegentlich auftritt.
Zone 22 Bereich, in dem im Normalbetrieb nicht damit zu rechnen ist, dass explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft auftritt, wenn sie aber dennoch auftritt, dann nur kurzfristig.

Která zařízení se smějí používat ve kterém prostředí?

Pro různá riziková prostředí stanoví směrnice 2014/34/EC skupiny a kategorie zařízení. Existují dvě skupiny zařízení, I a II. Skupina I zahrnuje zařízení určená k použití v podzemních částech dolů a v těch částech povrchových zařízení těchto dolů, které mohou být ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. Skupina II zahrnuje zařízení určená k použití v ostatních místech, která mohou být ohrožena výbušným prostředím. Skupiny jsou podle četnosti výskytu výbušného prostředí dále ještě rozděleny na kategorie zařízení: skupina I na kategorie M1 a M2, skupina II na kategorie M1 až M3. M1 má velmi vysokou míru bezpečnosti (neustálé nebezpečí vzniku výbušného prostředí), M3 pak je normální míra bezpečnosti (řídké nebezpečí vzniku výbušného prostředí). Podle míry bezpečnosti musí být doloženo ES přezkoušení typu a zabezpečování jakosti výroby nebo ověřování každého jednotlivého výrobku, resp. v případě kategorie 3 pouze interní řízení výroby. V každém členském státu EU existuje jeden nebo několik oznámených subjektů (uvedené v příloze 4 směrnic ATEX), které mohou příslušné požadavky kontrolovat, resp. provádět postupy potřebné k prokázání splnění směrnice 2014/34/EC.

V následujícím přehledu je vidět rozdělení do zón, které jsou pak dále rozdělené na oblasti nebezpečí "plyny, páry a mlha" na jedné straně a "prach" na straně druhé. Nadále se rozlišuje mezi stupni rizika a pravděpodobností nebezpečí. Na závěr se přidělí kategorie, které definují stupeň bezpečnosti zařízení. Z tabulky je zřejmé, které kategorii musí zařízení odpovídat, aby smělo být v určité zóně provozováno.

Gefahr Risiko Zone Kategorie Geräte
Gase, Dämpfe und Nebel ständig, langzeitig oder häufig 0 1 G Sehr hohes Maß an Sicherheit (sicher trotz zwei unabhängiger Fehler)
Gase, Dämpfe und Nebel gelegentlich 1 1 G, 2 G Hohes Maß an Sicherheit (sicher auch bei üblicher Weise zu erwartender Störung)
Gase, Dämpfe und Nebel selten, dann nur kurzzeitig 2 1 G, 2 G, 3 G Normalmaß an Sicherheit (sicher bei normalen Betrieb)
Stäube ständig, langzeitig oder häufig 20 1 D Sehr hohes Maß an Sicherheit (sicher trotz zwei unabhängiger Fehler)
Stäube gelegentlich 21 1 D, 2 D Hohes Maß an Sicherheit (sicher auch bei üblicher Weise zu erwartender Störung)
Stäube selten, dann kurzzeitig 22 1 D, 2 D, 3 D Normalmaß an Sicherheit (sicher bei normalen Betrieb)