Kontakt Contact

Rozsah platnosti

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „tyto podmínky") se vztahují na všechny obchodní smluvní vztahy mezi naší společností SIMONA Plast-Technik s.r.o. (dále jen „naše společnost“ nebo obecně jen „my“) a našimi zákazníky (dále jen „zákazník“) - podnikateli ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), založené dle smluv o dílo, kupních smluv, případně nepojmenovaných smluv s prvky díla a/nebo koupě.

2. Jakákoliv plnění dle smluv o dílo, kupních smluv, případně nepojmenovaných smluv s prvky díla a/nebo koupě (dále jen „dodávka“ nebo „dodávky“, případně také obecně jen „plnění“ nebo „smlouva“ či „smluvní vztah“) zákazníkovi poskytujeme výhradně na základě těchto podmínek v takovém rozsahu, v jakém na ně příslušná smlouva se zákazníkem odkazuje a/nebo v jakém nestanoví ohledně jakýchkoliv jimi řešených otázek, ujednání a podmínek přímo jinak. Jakékoliv výslovné ujednání ve smlouvě uzavřené se zákazníkem má před těmito podmínkami přednost. Jakékoliv případné obchodní či jiné podmínky zákazníka, které se od těchto podmínek nebo od příslušných zákonných ustanovení odchylují nebo tyto doplňují, nás zavazují pouze tehdy, pokud jejich závaznost pro nás výslovně písemně akceptujeme, a to také pouze v rozsahu, v jakém tak učiníme. V jiných případech takové podmínky neuznáváme, a to ani tehdy, pokud je po jejich obdržení, respektive seznámení se s jejich existencí a/nebo obsahem výslovně nerozporujeme a bez výhrad vůči příslušnému zákazníkovi realizujeme další dodávky či od něj přijímáme platby a/nebo jiná plnění.

3. Není-li ujednáno jinak, pak se tyto podmínky nevztahují pouze na naše jednotlivé dodávky konkrétnímu zákazníkovi, ale zůstávají platné i po jejich realizaci pro veškeré budoucí dodávky tomuto klientovi (tj. i na veškeré další dodávky témuž zákazníkovi, které pro něj případně budeme realizovat v rámci trvajícího smluvního obchodního vztahu s ním).

 

Nabídka a ceny

 

4. Naše nabídky dodávek, resp. nabídky k uzavření smlouvy se zákazníkem za účelem poskytnutí dodávek, mohou podléhat změnám a činíme je vždy jako nabídky nezávazné s výhradou případných odchylných ujednání v konkrétních případech. Dokumenty, které jsou součástí nabídek, jako jsou vyobrazení, výkresy, hmotnostní nebo rozměrové údaje nebo jiné technické informace, jakož i jakákoliv uvedená označení příslušných technických norem a vzorků, parametry materiálů a prodejní prospekty pouze obecně popisují předmět smlouvy k uzavření se zákazníkem a mohou samy o sobě představovat prohlášení o záruce za jakost pouze tehdy, pokud jsou jako taková prohlášení v našich nabídkách výslovně označeny. Parametry dodávek označené v naší nabídce (tj. před uzavřením smlouvy) nejsou smluveným vzorkem nebo předlohou ve smyslu § 2096 občanského zákoníku automaticky (tj. bez dalšího výslovného ujednání v rámci smlouvy později uzavřené k příslušné nabídce), ale těmito jsou pouze tehdy, je-li to tak v nabídce výslovně uvedeno a zároveň na základě nabídky uzavřená smlouva nestanoví jinak. Jakákoliv záruka za jakost dodávek či služeb dle naší nabídky se dále může bez dalšího výslovného smluvního ujednání s příslušným zákazníkem vztahovat na jakoukoliv naši dodávku, službu či jakékoliv jejich součásti tomuto zákazníkovi poskytované rovněž pouze v takovém případě, když tuto záruku v nabídce výslovně písemně prohlásíme. Smlouva se zákazníkem vzniká vždy k jeho objednávce, a to k okamžiku našeho písemného potvrzení této objednávky, případně realizace dodávky či poskytnutí služby k této objednávce z naší strany, to ale pouze v případě, nedošlo-li k předchozímu písemnému potvrzení dodávky. Objednávky zákazníka mají obecně platnost dvou (2) týdnů od jejich doručení nám, není-li v nich zákazníkem stanoveno jinak. Zákazníka až do uplynutí lhůty platnosti jeho objednávky uvedené v této objednávce a/nebo obecně v těchto podmínkách jeho objednávka zavazuje. Odchyluje-li se písemné potvrzení objednávky, kterým disponuje zákazník od potvrzení, kterým disponujeme my, je zákazník povinen explicitně označit příslušné odchylky, které se pak mohou stát součástí smlouvy s tímto zákazníkem pouze v případě, že je tak následně výslovně písemně odsouhlasíme. Případné pozdější změny a doplnění smlouvy vyžadují vždy výslovnou a prokazatelnou dohodu mezi námi a příslušným zákazníkem.

 

Splatnost a platby

 

5. Není-li výslovně dohodnuto jinak, jsou jakékoliv naše faktury vystavené v souvislosti s obchodním smluvním vztahem se zákazníkem splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příslušnému zákazníkovi, a to vždy v jejich plné výši. Pokud je zákazník v prodlení s platbou jakékoliv naší faktury, jsme oprávněni – aniž by tím byly dotčeny jakékoliv naše další nároky – požadovat úrok z prodlení ve výši základní zákonné úrokové sazby podle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.. Máme-li více pohledávek za daným zákazníkem, který nám poskytne plnění, avšak výslovně neurčí, k úhradě které z našich pohledávek toto plnění poskytl, použije se pro určení posloupnosti započtení předmětného plnění poskytnutého příslušným zákazníkem na naše otevřené pohledávky vůči němu právní úprava dle § 1933 občanského zákoníku.


6. Započtení pohledávky zákazníka vůči nám proti naší pohledávce vůči tomuto zákazníkovi je přípustné pouze tehdy, pokud by tento zákazník započítával takovou svoji pohledávku vůči nám, která je započitatelná ve smyslu § 1982 a násl. občanského zákoníku a zároveň byla zjištěna pravomocným rozhodnutím soudu nebo jakéhokoliv orgánu veřejné moci, nebo jsme tuto výslovně, co do její existence, rozsahu i výše, písemně potvrdili jako existující a nespornou, anebo pokud příslušná pohledávka zákazníka vyplývá ze stejného smluvního vztahu jako naše pohledávka, oproti které by byla pohledávka zákazníka započtena. Tytéž podmínky platí pro případné uplatnění zadržovacích práv.


7. Pokud jsme se výslovně nezavázali k tomu, poskytnout jakékoliv plnění k určitému datu a/nebo v určité lhůtě, případně k tomu nejsme povinni z jakýchkoliv jiných, zejména, nikoliv však výlučně, zákonných důvodů, pak můžeme pozastavit naše dodávky k plnění jakéhokoliv našeho smluvního obchodního vztahu se zákazníkem, a to až do doby úplného splnění našich pohledávek vůči příslušnému zákazníkovi. Toto pozastavení našich dodávek nepředstavuje prodlení na naší straně. Pokud dojde po uzavření smlouvy k výraznému zhoršení finanční situace zákazníka, která by ohrožovala dobytnost některé z našich pohledávek vůči tomuto zákazníkovi, přičemž za výrazné zhoršení finanční situace zákazníka se pro účely těchto podmínek zejména považuje zastavení plateb podstatné části jeho peněžitých závazků nebo podání insolvenčního návrhu proti zákazníkovi, jsme oprávněni provést jakékoliv zbývající dodávky k plnění našeho smluvního obchodního vztahu s tímto zákazníkem pouze oproti poskytnutí odpovídající jistoty, a to až do výše předpokládané plné ceny příslušné dodávky. Pokud zákazník neposkytne jistotu v přiměřené lhůtě stanovené naší výzvou, jsme oprávněni písemně odstoupit od smlouvy s tímto zákazníkem, a to aniž by tím byla dotčena naše případná jiná práva na odstoupení od smlouvy s ním. Pokud zákazník jistotu poskytne, toto naše právo na odstoupení od smlouvy nejsme v případě smluvního vztahu s tímto zákazníkem dále oprávněni uplatnit.


Dodávky


8. Dodržení smluvně sjednaných lhůt a termínů dodávek z naší strany je, nebude-li výslovně příslušnou smlouvou sjednáno jinak, podmíněno oboustranným odsouhlasením všech technických detailů a případně včasným poskytnutím všech potřebných specifikací, dokumentů, autorizací, souhlasů atd. ze strany zákazníka, jakož i dále poskytnutím veškeré další potřebné součinnosti zákazníkem, případně dále obdržením ujednané zálohy.

9.
Dále si vyhrazujeme, že naše povinnost dodat zboží a/nebo poskytnout služby je podmíněna včasnými a bezvadnými dodávkami ze strany našich dodavatelů. Pokud zpoždění a/nebo vady dodávek našich dodavatelů příslušnému zákazníkovi bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámíme, nevzniká na naší straně prodlení s dodávkou tomuto zákazníkovi.

10.
Dodávky, které nejsou uskutečněny nebo jsou zpožděny v důsledku okolností vyšší moci, včetně přírodních katastrof, občanských nepokojů, částečné nebo všeobecné mobilizace, války, občanské války, válečných událostí nebo válečných činů či podmínek, bezprostřední hrozby války, vládního zásahu nebo řízení válečného hospodářství, měnových nebo obchodněpolitických opatření nebo jiných opatření státu, embarga, nepokojů, terorismu, nehod, úředních nařízení, zásahů třetích stran, kyberkriminality, energetických krizí, závažných výpadků dostupnosti surovin nebo epidemií (onemocnění odlišných od onemocnění COVID-19, následky jejího působení jsou upraveny v následujícím bodě 11. těchto podmínek), které mohou nastat u nás nebo našich dodavatelů, nás opravňují k prodloužení dodacích lhůt o dobu trvání takové překážky. Totéž platí v případě stávek a pracovněprávních sporů. Za vyšší moc se dále považují všechny nepředvídatelné okolnosti, za které neneseme odpovědnost, např. provozní poruchy, nedostatek surovin nebo provozních materiálů, poruchy strojů, výpadky energie nebo překážky na dopravních cestách, a to nikoliv pouze krátkodobého trvání, které nám výrazně ztěžují nebo znemožňují provedení dodávky. Pokud jakákoliv z uvedených okolností trvá déle než šest týdnů, jsme jak my tak i zákazník oprávnění odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je nutno provést písemně. Každá strana sdělí na žádost příslušné druhé strany v přiměřené lhůtě, zda od smlouvy odstupuje nebo si přeje být smlouvou i nadále vázána. Zákazník nemá právo na náhradu škody v důsledku odstoupení od smlouvy oznámeného jím nebo námi v souladu s tímto bodem 10. těchto podmínek, bude však osvobozen od protiplnění a veškeré předtím námi případně přijaté platby mu budou vráceny. Tento bod 10. těchto podmínek se použije i v případě, že se události, které jsou v něm upraveny, týkají některého z našich dodavatelů nebo subdodavatelů.

11. Neneseme odpovědnost za zpoždění nebo jiné porušení plnění smluvních závazků způsobené přímo či nepřímo v důsledku vypuknutí či dalšího průběhu pandemie onemocnění COVID-19 a souvisejícími opatřeními (dále jen „koronavirová krize“). Zavazujeme se však k tomu, že v takovém případě přijmeme ekonomicky přiměřená opatření k tomu, abychom omezili možný dopad koronavirové krize na plnění smluvních závazků. Ekonomicky přiměřenými opatřeními se zde rozumí taková opatření, která co do časové, technické, administrativní a/nebo ekonomické náročnosti nejsou zcela zjevně nepřiměřená ke konkrétním smluvním závazkům, dopad na něž má prostřednictvím jejich přijetí být mírněn. Na naši žádost a po oznámení učiněném příslušnému zákazníkovi budou naše smluvní závazky pozastaveny po dobu, po kterou dopady a následky koronavirové krize budou bránit plnění smlouvy nebo zpožďovat jeho lhůty nebo termíny. Dodací lhůty a termíny se v takovém případě odpovídajícím způsobem prodlouží. Pokud pozastavení plněná bude trvat déle než tři (3) měsíce, jsme zákazník i my oprávněni odstoupit od smlouvy. Každá ze stran je povinna na žádost příslušné druhé strany v přiměřené lhůtě sdělit, zda od smlouvy odstupuje, nebo si přeje být smlouvou i nadále vázána. Zákazník nemá právo na náhradu škody v důsledku odstoupení od smlouvy oznámeného zákazníkem nebo námi v souladu s tímto bodem 11. těchto podmínek, bude ale osvobozen od protiplnění a veškeré předtím námi případně přijaté platby mu budou vráceny. Ustanovení předchozího bodu 10. těchto podmínek zůstává ustanoveními tohoto jejich bodu nedotčeno.

12. Bez ohledu na jiná ustanovení bodů 10. a 11. těchto podmínek může zákazník odstoupit od smlouvy s námi z důvodu zpoždění dodávky pouze za podmínek dle příslušných ustanovení občanského zákoníku upravujících možnosti odstoupení od smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich použití případně nebylo výslovně vyloučeno a/nebo v souladu se smluvními ustanoveními výslovně s námi sjednanými. Možnost zákazníka k odstoupení od smlouvy s námi pro zpoždění dodávky je však vždy dána pouze v takovém případě, kdy ke zpoždění dodávky došlo výlučně naším zaviněním nebo pokud z důvodu tohoto zpoždění nelze po zákazníkovi rozumně požadovat, aby byl smlouvou i nadále vázán. Odstoupení od smlouvy musí být v každém případě učiněno písemně. K naší žádosti je zákazník povinen v přiměřené lhůtě oznámit, zda z důvodu zpoždění dodávky od smlouvy s námi týkající se této dodávky odstupuje, nebo zda na dodávce nadále trvá. Pokud se zpoždění týká pouze části dodávky, právo zákazníka na odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na zpožděním dotčenou část dodávky, pokud takové omezení práva na odstoupení nemá při objektivním posouzení podstatný vliv na zbytek smlouvy, resp. dodávky dle ní námi realizované. Nároky na náhradu škody, která by mu vznikla v důsledku zpoždění naší dodávky, může zákazník uplatnit, s výjimkou případů úmyslu a hrubé nedbalosti na naší straně, pouze do výše 0,5% z čisté ceny dotčené (dílčí) dodávky za každý ukončený pracovní týden jejího zpoždění, nejvýše však do 5% z čisté ceny dotčené (dílčí) dodávky. Zákazník je pro uplatnění svého nároku na náhradu škody z důvodu zpoždění dodávky povinen prokázat vznik škody na své straně a její příčinnou souvislost se zpožděním příslušné (dílčí) dodávky. Pokud i v takovém případě prokážeme, že zpoždění nebylo zaviněno výlučně námi, povinnosti nahradit zákazníkovi škodu z důvodu zpoždění dodávky se zprostíme.


13. Není-li se zákazníkem dohodnuto jinak, je odbavování (nakládka a vystavení potřebných dokladů) veškerých námi odesílaných dodávek prováděno na účet a riziko (nebezpečí vzniku škody na dodávce) příslušného zákazníka. Pokud pro zákazníka zajišťujeme přepravu a pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak, jsme oprávněni sami určit způsob této přepravy a její prostředky, včetně volby spediční společnosti a/nebo dopravce. Pokud zajišťujeme přepravu pro zákazníka, pojištění této přepravy se sjedná pouze na výslovný pokyn tohoto zákazníka a jeho náklady. V případě poškození nebo jiných vad dodávky je zákazník neprodleně po jejím obdržení povinen sepsat zápis o této skutečnosti, ve kterém uvede příslušné vady dodávky a tento nám neprodleně předat. Nebezpečí nahodilé ztráty a vzniku škody na dodávce přechází na zákazníka předáním příslušné dodávky k přepravě prvnímu dopravci ve smyslu § 2123 občanského zákoníku (tj. k okamžiku, kdy tato dodávka opustí naše sídlo, sídlo naší mateřské společnosti nebo jakékoliv jiné místo naší výroby či našeho skladu konkrétní dodávky), to tehdy, nebude-li ve smlouvě s příslušným zákazníkem výslovně sjednáno jinak. To platí i v případě, že je zásilka přepravována našimi vlastními dopravními prostředky. Je-li zákonem vyžadována nebo ve smlouvě s příslušným zákazníkem dohodnuta konkrétní přejímka (převzetí) dodávky, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a vzniku škody na dodávce na zákazníka v tom okamžiku, kdy získá dodávku do své moci, nejpozději však v okamžiku zákonem vyžadované nebo smluvně dohodnuté přejímky/převzetí. Dojde-li ke zpoždění odeslání dodávky zaviněním zákazníka nebo z důvodu neposkytnutí součinnosti z jeho strany, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a vzniku škody na dodávce na tohoto zákazníka k okamžiku, jakmile se tento dostane do prodlení s převzetím příslušné dodávky. V případě takového prodlení zákazníka jsme oprávněni zásilku uskladnit (a to na riziko zákazníka a po uplynutí odkladné lhůty jednoho měsíce požadovat náhradu prodlením s převzetí zásilky nám vzniklých nákladů, zejména nákladů vynaložených na její uskladnění (dále jen „náhrada nákladů z prodlení“). V případě platby předem účtujeme v této souvislosti paušální náhradu nákladů z prodlení ve výši 0,25% z ceny dodávky netto za každý ukončený týden prodlení zákazníka s jejím převzetím, v ostatních případech 0,5% z ceny dodávky netto za každý ukončený týden prodlení zákazníka s jejím převzetím. Naše možnost nárokovat náhradu nákladů způsobených prodlením zákazníka s převzetím dodávky v rozsahu, v jakém tyto náklady přesahují paušální náhradu nákladů z prodlení, jakož i naše případná další související zákonná práva a nároky, zůstávají ustanovením tohoto bodu těchto podmínek nedotčena. Zákazník je naproti tomu oprávněn prokázat, že nám jeho prodlením s převzetím dodávky nevznikla žádná škoda nebo pouze podstatně nižší škoda, než kolik činí paušální náhrada nákladů z prodlení. Jakékoliv pokyny zákazníka k přepravě jsou závazné pouze v takovém případě, že byly námi a zákazníkem výslovně odsouhlaseny. Dodatečné náklady na urychlenou přepravu, jiný druh přepravy či na použití jiného dopravního prostředku, o které zákazník požádá odchylně od původní dohody s námi, budou tomuto zákazníkovi účtovány v plné výši. Jsme oprávněni realizovat částečné dodávky a po předchozím informování také předčasné dodávky, a to potud, pokud realizace částečné nebo předčasné dodávky není v konkrétním případě nepřiměřená.

14. Standardní certifikace dle českých, evropských a/nebo mezinárodních technických norem je již zahrnuta v základní ceně dodávky, pokud vzhledem v návaznosti na konkrétní požadavky zákazníka není výslovně sjednáno jinak. Inspekční certifikáty podle technické normy DIN-EN 10204-3.1.B budou zpoplatněny částkou 50,- EUR.


Záruka


15. Dodávky s objemovou odchylkou do (+/-) 5% oproti objemu dodávky dle potvrzené objednávky příslušného zákazníka k ní nepředstavují vadu.

16. Dodávky jsme povinni plnit vždy pouze v takové jakosti, která odpovídá běžným vlastnostem daného zboží, které je předmětem dodávky, a to potud, pokud není s konkrétním zákazníkem výslovně dohodnuto jinak. Jakostní parametry jakýchkoliv vzorků nebo předloh nepředstavují smluvené vzorky nebo předlohy ve smyslu § 2096 občanského zákoníku, a to potud, pokud není s konkrétním zákazníkem výslovně písemně dohodnuto jinak.

17. Pokud naše dodávky mají jakost dohodnutou se zákazníkem, jsou v souladu se smlouvou a bez vad i v takovém případě, že nesplňují požadavky ve smyslu § 2095 a § 2096 občanského zákoníku.

18.Podmínkou pro vznik nároku zákazníka z vad jakékoliv naší dodávky je skutečnost, že zákazník ve vztahu k této dodávce řádně splnil svou povinnost provést její kontrolu a oznámit případně zjištěné vady. Zjevné vady nám musí být písemně oznámeny nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání příslušné dodávky, skryté vady pak neprodleně do 3 pracovních dnů od jejich zjištění zákazníkem, jinak zákazník pozbývá své nároky z těchto vad vůči nám. Tento bod 18. těchto podmínek se nevztahuje na smlouvy o dílo se zákazníkem.

19. Pokud jsou naše dodávky upraveny, zpracovány, ošetřeny, přetvořeny nebo pokud nejsou dodrženy pokyny pro údržbu nebo instalaci, zanikají nároky zákazníka z případných vad takových dodávek. Pokud jsou naše dodávky vyrobeny podle konstrukční dokumentace obdržené od zákazníka, neodpovídáme za vady vzniklé dle této konstrukční dokumentace. Pokud jsou proti nám vzneseny nároky na náhradu škody ze strany třetích osob, a to z titulu jakékoliv škody přičitatelné zákazníkovi, zavazuje se zákazník tyto škody příslušných třetích osob k naší výzvě vypořádat.

20. V případě takových vad našich dodávek, které jsou podstatným porušením smlouvy se zákazníkem, jsme oprávněni a povinni tyto vady, a to vždy dle volby dotčeného zákazníka, buď odstranit opravou, nebo nahradit novou dodávkou bez vad, případně kompenzovat poskytnutím přiměřené slevu z ceny vadné dodávky. Pro takové vady našich dodávek (tj. vady našich dodávek, které jsou podstatným porušením naší smlouvy se zákazníkem) je zákazník také oprávněn odstoupit od příslušné smlouvy. V případě nepodstatných vad našich dodávek má zákazník právo výlučně na opravu nebo přiměřenou slevu z ceny této dodávky, a to dle naší volby potud, pokud dotčený zákazník nesdělí dříve, jaké právo z vadného plnění uplatňuje. Naše odpovědnost za škody způsobené v důsledku vad dodávek se řídí ustanovením bodu 26. těchto podmínek.

21. Promlčecí lhůta nároků a práv zákazníků z vad našich dodávek činí jeden rok od zákonného počátku běhu této promlčecí lhůty (tj. od počátku běhu této lhůty dle příslušných ustanovení občanského zákoníku).


Přechod vlastnického práva a výhrada vlastnického práva


22. Každá naše dodávka, a to včetně jakýchkoliv jejich částí a součástí, zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech našich pohledávek vůči příslušnému zákazníkovi představovaných naším nárokem na úhrady ceny této dodávky. Námi zákazníkovi dodané zboží z takové dodávky, jejíž cena nebyla příslušným zákazníkem plně uhrazena (dále jen „zboží s výhradou vlastnictví“), není zákazník až do zaplacení všech našich pohledávek z titulu ceny tohoto zboží, resp. ceny této dodávky, oprávněn jakkoliv dále zpeněžovat, zatěžovat zajišťovacím převodem vlastnického práva a/nebo smísit či zpracovat, a to ve všech případech, kdy příslušný zákazník předmětné zboží s výhradou vlastnictví od nás nenabyl za účelem jeho dalšího prodeje či úplatného zpracování a/nebo smísení. V takovém případě je příslušný zákazník oprávněn prodat či úplatně zpracovat a/nebo smísit zboží s výhradou vlastnictví jen za té podmínky, že jeho pohledávky z dalšího prodeje jsou postupitelné.

23. V případě dalšího prodeje či úplatného zpracování a/nebo smísení zboží s výhradou vlastnictví nám zákazník postoupí své pohledávky z takového dalšího prodeje ve výši ceny zboží s výhradou vlastnictví včetně všech práv s nimi souvisejících. To platí i pro případy, kdy další prodej nebyl v souladu s výše uvedenými omezeními přípustný. Pojmem Pohledávky z dalšího prodeje se zde rozumí pohledávky zákazníka vůči jeho zákazníkům vzniklé z dalšího prodeje nebo ze smluv o dílo. Takové postoupení přijímáme. Cena našeho zboží s výhradou vlastnictví se určuje jako jeho úplná cen (jeho cena včetně DPH bez odpočtu skont či jakýchkoliv individuálních slev). Zákazník je i po jejich postoupení v náš prospěch odvolatelně oprávněn tyto pohledávky sám inkasovat.

24. Povolení k dalšímu prodeji, úplatnému zpracování a/nebo smísení, a/nebo oprávnění k inkasu v náš prospěch postoupených pohledávek můžeme kdykoliv zrušit, a to pokud a) zákazník je v prodlení s platbami vyplývajícími ze smluvního obchodního vztahu s námi; b) zákazník nakládal se zbožím s výhradou vlastnictví jinak než by bylo v rámci běžného obchodního styku obvyklé; nebo tehdy, pokud c) po uzavření smlouvy dojde k významnému zhoršení finanční situace zákazníka, které ohrožuje dobytnost některou z našich pohledávek, zejména v případě zastavení plateb nebo podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení proti zákazníkovi. V případě odvolání oprávnění k inkasu nám zákazník na naši žádost identifikuje své dlužníky spolu s jejich adresami, poskytne veškeré informace potřebné k inkasu, předá související dokumenty a oznámí postoupení dlužníkovi. My pak máme právo jménem příslušného zákazníka tuto v náš prospěch postoupenou pohledávku inkasovat přímo.

25. Na žádost zákazníka se zavazujeme uvolnit zajištění, které jsme případně oprávněně sjednali anebo uplatnili jako jistoty splnění našich pohledávky vůči tomuto zákazníkovi, pokud hodnota tohoto zajištění přesahuje hodnotu našich jeho prostřednictvím zajištěných pohledávek vůči zákazníkovi o více než 10%, to však vždy oproti sjednání nového přiměřeného zajištění, s výjimkou úplného splnění zajištěných závazků zákazníka vůči nám.


Odpovědnost za škodu


26. Nároky na náhradu škody a náhradu nákladů zákazníka vůči nám jsou vyloučeny, a to bez ohledu na jejich případný právní důvod. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti se však nevztahuje na:

a)
případy naší odpovědnosti podle § 2939 – 2943 občanského zákoníku;
b) případy odpovědnosti vzniklé naším úmyslným nebo hrubě nedbalostním zaviněním;
c) případy zaviněného poškození života, těla nebo zdraví.

Pokud je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena v souladu s výše uvedenými ustanoveními, platí to i pro odpovídající osobní odpovědnost našich zaměstnanců, pověřených osob a zákonných zástupců. S výše uvedenými ustanoveními není spojena změna důkazního břemene, která by jinak případně postihovala zákazníka (tj. důkazní břemeno jde k jeho tíži). V případě škody na straně zákazníka z důvodu zpoždění našich dodávek má před výše uvedenými ustanoveními přednost ustanovení bodu 10. těchto podmínek, přednost před tímto ustanovením mají rovněž jakákoliv výslovná smluvní ustanovení o naší odpovědnosti za škodu a/nebo jiná taková ujednání těchto podmínek, která naší odpovědnost za jakékoliv škody výslovně připouští.


Práva průmyslového vlastnictví


27. Pokud jsou naše dodávky vyráběny nebo poskytovány na základě jakýchkoliv výkresů, obrázků, specifikací nebo jiných informací poskytnutých nám zákazníkem, je zákazník povinen zajistit, aby touto výrobou a dodávkami nebyla porušována práva průmyslového vlastnictví a autorská práva (dále jen „práva průmyslového vlastnictví“) třetích osob. V tomto ohledu nepřebíráme žádnou odpovědnost za to, že naše dodávky nejsou zatíženy právy průmyslového vlastnictví třetích osob, a není naší povinností ověřovat právní stav ohledně práv průmyslového vlastnictví k našim dodávkám. Jakékoliv nároky zákazníka na náhradu škody jsou v tomto případě vyloučeny. Pokud nám jakékoliv třetí strany zakáží výrobu nebo realizaci dodávky s odvoláním na svá práva průmyslového vlastnictví, jsme oprávněni výrobu nebo realizaci dodávky příslušnému zákazníkovi odmítnout či zastavit, přičemž škodu nebo náklady, které nám v důsledku zaviněného porušení práv průmyslového vlastnictví ze strany příslušného zákazníka vzniknou, nám tento zákazník bude povinen v plném rozsahu nahradit, stejně jako bude povinen odškodnit nás v rozsahu těch nároků, které vůči nám případně uplatní příslušné třetí strany a my je budeme povinni těmto nahradit, případně tyto nárok třetích stran vypořádá přímo.


Mezinárodní obchodní právo


28. Jakékoliv naše dodávky k plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem jsou mimo další předpoklady a podmínky vždy podmíněny také tím, že pro ně neexistují žádné překážky vzniklé na základě vnitrostátních a/nebo mezinárodních předpisů upravujících oblast mezinárodního obchodního práva, případně ani mu nebrání ani žádná vnitrostátní či mezinárodní embarga a/nebo jiné sankce.


Dodací a přepravní podmínky


29. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, dodávky realizujeme a jejich ceny stanovujeme na základě dodací doložky FCA (dle pravidel INCOTERMS 2020) pro sídlo naší společnosti (U Autodílen č.p. 23, Litvínov - Chudeřín, PSČ 436 06), v němž je rovněž umístěn náš výrobní závod, vždy včetně nákladů standardního balení, plus případné daně z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. Náklady na clo, dovoz a další vedlejší poplatky nese výlučně zákazník. U dodávek s cenou netto nižší než 250,- EUR účtujeme přirážku za tzv. podlimitní dodávku ve výši 90,- EUR netto.

30.
Pokud jsme se se zákazníkem odchylně od bodu 29. těchto podmínek výslovně dohodli na realizaci dodávky do jeho sídla či závodu, případně do jiného se zákazníkem dohodnutého místa, musí zákazník zajistit, že se jedná o místo, které je volně přístupné pro nákladní vozidlo a ve kterém lze z tohoto nákladního vozidla provést vykládku. Pokud nebylo se zákazníkem učiněno výslovné ujednání o jinak určené ceně dopravy, pak u dodávek realizovaných do sídla či závodu zákazníka, případně do jiného se zákazníkem dohodnutého místa (zejména v zahraničí), dále platí, že nad rámec jejich ceny rovněž účtujeme také paušální náhradu dopravného, a to až do výše 1,5% z ceny dodávky netto; v naší nabídce, potvrzení objednávky a na naší faktuře týkajících se takové dodávky se paušální náhrada dopravného uvádí zvlášť. Pro dodávky v režimu dle tohoto bodu těchto podmínek realizované v tuzemsku (České republice) platí dále následující: U dodávek s cenou netto od 1.500,- EUR do 3.000,- EUR účtujeme paušální náhradu dopravného ve výši 120,- EUR; U dodávek s cenou netto od 500,- EUR do 1.499,- EUR účtujeme paušální náhradu dopravného ve výši 180,- EUR. Pokud je cena dodávky netto nižší než 500,- EUR hradí zákazník dopravné v plné výši, a to spolu s paušální náhradou balného a mýtného ve výši 1,5% z ceny dodávky netto. Pokud je cena dodávky netto vyšší než 3.000,- EUR, paušální náhradu dopravného zákazníkovi neúčtujeme.

31. Nebylo-li se zákazníkem učiněno výslovné ujednání o jinak určené ceně dopravy, také platí, že dodávky, jejichž předmětem jsou trubky s průměrem do 630 mm a v délkách do 6 m, realizujeme odchylně od předchozích bodů 29. a 30. těchto podmínek zdarma do místa určení v rámci tuzemska (České republiky) a bez vykládky, a to počínaje cenou této dodávky netto 5.000,- EUR a dále pouze tehdy, nevyskytnou-li se neočekávané komplikace při dopravě, které by způsobily navýšení ceny této dopravy oproti její běžné ceně. Dodávky, jejichž předmětem jsou trubky s průměrem nad 630 mm a délkou větší než 6 m nebo s fakturovanou částkou dodávky netto do 5.000,- EUR, případně dále dodávky, jejichž předmětem jsou speciální tvarovky, speciální komponenty a jakékoliv další zboží, realizované do sídla či závodu zákazníka, případně do jiného se zákazníkem dohodnutého místa (zejména v zahraničí), se řídí ustanovením předchozího bodu 30. těchto podmínek.

32. Veškeré ceny, které jsou výše uvedeny v měně EUR, platí rovněž ve výši jejich ekvivalentu v měně CZK, a to určeném přepočtem dle aktuálního směnného kurzu České národní banky (tj. směnného kurzu České národní banky platného v den přepočtu).

33. Přechod nebezpečí nahodilé ztráty a škody na dodávce se řídí výlučně ustanovením bodu 11. těchto podmínek.

34. Obalový odpad vzniklý v rámci smluvního vztahu s námi je příslušný zákazník povinen řádně zlikvidovat formou jeho úpravy k opětovnému použití nebo recyklaci, a to vždy, nebylo-li mezi námi a tímto zákazníkem výslovně sjednáno cokoliv jiného. Další a závěrečná ustanovení

35. Pro výklad jakýchkoliv dodacích doložek uvedených v těchto podmínkách se použijí dodací podmínky INCOTERMS 2020.

36. Místem splnění všech dodávek a plateb a dalších závazků včetně následného plnění je, není-li výslovně sjednáno jinak, naše sídlo (v současné době tedy: U Autodílen č.p. 23, Litvínov - Chudeřín, PSČ 436 06). Pro všechny nároky vyplývající ze smluvní obchodního vztahu mezi námi a zákazníkem se sjednává místní a věcná příslušnost soudů určená v souladu s ustanovením zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle našeho sídla (v současné době tedy: U Autodílen č.p. 23, Litvínov - Chudeřín, PSČ 436 06), a to vždy, nebyla-li učiněna žádná dohoda o jiné soudní příslušnosti.

37. Jakékoliv smluvní vztahy mezi námi a zákazníky, na které se aplikují tyto podmínky, se vždy, není-li výslovně sjednáno jinak, řídí výlučně českým právem, a to zejména, nikoliv však výlučně, příslušnými ustanovením občanského zákoníku. Vylučuje se přitom jakkoliv aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (UN Sales Convention /CISG) i aplikace kolizních ustanovení případně odkazujících na aplikaci cizího právního rádu dle zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

38. Pokud je některé ustanovení těchto podmínek nebo smlouvy se zákazníkem, která na tyto podmínky částečně odkazuje, zcela nebo zčásti neúčinné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení těchto podmínek nebo smlouvy se zákazníkem, která na tyto podmínky částečně odkazuje. Je-li kdekoliv v těchto podmínkách pro zjednodušení uveden jakýkoliv obecný pojem, použije se pro jeho právní výklad nejblíže jemu významově příbuzný pojem zákonný.

(Tyto podmínky jsou ve shora uvedeném znění platné ode dne 22.09.2022)