Kontakt Contact

Atmosfera wybuchowa

Mieszanina powietrza i palnych gazów, oparów, mgieł lub pyłów, w której, po zainicjowaniu źródłem zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się samorzutnie na całą mieszaninę.

Stefa zagrożenia wybuchem

Obszar, w którym otoczenie wskutek warunków lokalnych i eksploatacyjnych może zmienić się w atmosferę wybuchową.

Maksymalna temperatura powierzchni

Najwyższa temperatura, która może wystąpić w warunkach normalnej eksploatacji w elemencie lub na powierzchni urządzeń, systemów zabezpieczających i komponentów nie wywołując zapłonu otaczającej go atmosfery wybuchowej.

Maksymalna temperatura eksploatacji

Maksymalna temperatura, którą powstaje w trakcie użytkowania urządzeń i systemów zabezpieczających w przewidzianych warunkach eksploatacji.

Klasa temperatury

Podział urządzeń, systemów zabezpieczających i komponentów użytkowanych w atmosferze wybuchowej pod względem maksymalnej temperatury powierzchni.

Normalna eksploatacja

Sytuacja, w której urządzenia, systemy zabezpieczające i komponenty spełniają przewidziane funkcje w ramach swych określonych parametrów konstrukcyjnych.

Substancja zapalna

Substancje w postaci gazu, oparów, cieczy, ciał stałych lub ich mieszanin, które po zapłonie mogą wejść z powietrzem w reakcję egzotermiczną.

Pył przewodzący

Pył o oporności elektrycznej równej lub mniejszej niż 10 3 Ohm/m. 

Mieszanina hybrydowa

Mieszanina powietrza i substancji łatwopalnych w różnych postaciach fizycznych. 

Temperatura zapłonu atmosfery wybuchowej

Najniższa temperatura podgrzanej powierzchni, na której łatwopalna substancja może zapalić się wywołując płomień.

Maksymalne ciśnienie wybuchu (Pmax)

Maksymalne ciśnienie, które można zmierzyć w zamkniętym zbiorniku podczas eksplozji mieszaniny wybuchowej przy określonych warunkach badawczych.

Maksymalne tempo wzrostu ciśnienia ((dp/dt)max)

Najniższa temperatura podgrzanej powierzchni, na której łatwopalna substancja może zapalić się wywołując płomień.

Zredukowane ciśnienie eksplozji

Ciśnienie, jakie powstaje w wyniku eksplozji atmosfery wybuchowej w zbiorniku, który jest zabezpieczony albo systemem redukcji ciśnienia albo systemem przeciwwybuchowym.

Zobojętnianie atmosfery pomieszczenia

Wprowadzanie substancji inertnych do pomieszczenia w celu zapobieżenia powstawaniu atmosfery wybuchowej.